Fria tankar

Tankar och funderingar om det ena och ...

I Västvärlden är sanning, rättvisa och frihet i total kollaps

I vår demokratiska värld blir det allt svårare att säga sanningen. Sanningen har blivit en sådan devalverad dygd att den som använder sig av sanningen kvalificerar sig som kriminell. Kriminella anses vara alla som inte accepterar och går emot Washingtons- och därmed hela den underkuvade Västvärlden- uppfattning att Washington styr Världen och att andra länders suveränitet inte existerar.

I sin hybris tar sig Washington rätten att stifta lagar som skall gälla även i tredje länder och de underkuvade regeringar runt om i Världen utsätter sig för Washingtons (i)legala auktoritet. Till och med nära samarbetspartners som Frankrike - landets skeppsbyggare- fick bryta kontraktet med Ryssland på order av Washington som om landet inte vore självständigt.  

De amerikanska sanktionerna mot Ryssland- sedan 2014- har även de universell giltighet. Åtminstone för Västvärlden. Oavsett konsekvenserna för enskilda länder. Alla måste rätta sig efter de amerikanska lagarnas gilltighet. Europeiska stater och företag som inte följer det amerikanska dekretet bestraffas hårt.

Detsamma gäller de nya sanktionerna mot Iran. Europeiska stater och företag som inte följer sanktionerna bestraffas av Washington.

I den amerikanska kongressen har nu lagts en proposition om att straffa de som distribuerar eller nyttjar förbjudna preparat eller substanser i internationella event med 250 000 dollar i böter och 10 års frihetsberövande. Den amerikanska lagen skall gälla för idrottsmän/kvinnor även om eventen äger rum i andra länder. USA:s lag skall ha en universal tillämplighet.

Alla länder som inte följer Washingtons diktat och regler utsätts för bestraffning. Exemplen är många och kommer att bli ännu flera.

Den amerikanska universallagen kan komma att användas, såsom var fallet med den kriminella Grigori Rodchenkov som orkestrerade sagan om den ryska atleternas systematiska och organiserade användningen av förbjudna substanser, för att anklaga ryska atleter- nästa gång kan vara andra- utan det minsta bevis och utesluta dem från internationell medverkan.

Denna orkestrerade skandal användes för att hindra det ryska deltagande i de Olympiska spelen och även i EM i friidrott i år. Det var en del av Washingtons och flera europeiska länders kampanj för att demonisera Ryssland och svärta ner hennes rykte för att förhindra normaliseringen av relationerna som skulle hota det militär/säkerhetskomplexets 1 000 miljarder-budget och hota därmed makten som pengarna alstrar.

De flesta länder i Västvärlden har inte råd med vettig social trygghet, vettig hälsovård, vettig bildningssystem, vettig infrastruktur vettiga pensioner mm, men har råd att avsätta miljardet och åter miljarder av skattebetalarnas pengar till den militära/säkerhets-industrin.

Sverige införskaffade nyligen amerikanska "förvarsvapen" Patriot för tiotals miljarder kronor av skattebetalanas pengar för att "hotet från Ryssland är påtaglig". En imaginär fiende skapad av starka intressen. Ingen protesterar.

USA:s och Västvärldens krig mot kriminella, mot droger, mot terrorismen och det ekonomiska kriget har lett till att underminera lagarnas positiva och beskyddande drag för att lättare arrestera och fälla någon för brott.

"Tack" vare Kriget mot terrorismen arresteras och fängslas människor på obestämd tid utan rättegång eller någon som helst bevisning. En konsekvens av den kriminella regimen under George W. Bush och Obama. Nu kan alla oavsett etnicitet frihetsberövas utan en laglig process och utan att bevis läggs fram. Människor kan kidnappas i andra länder bara med misstankar som grund.

I Västvärldens sätt att tänka finns en disharmoni, en klyfta, en skillnad om hur och vad vi uppfattar som viktigt oavsett hur verkligheten ser ut. Denna skillnad i hur vi uppfattar eller rättare sagt i hur vi har blivit indoktrinerade att uppfatta händelser återspeglar förfallet i vår "demokratiska", "rättvisa" och "fria" Värld.

Det finns händelser som är svåra att förstå. Exemplet med den imbecille Trumps beslut att separera familjerna vid gränsövervakningarna mellan USA och Mexiko som har skapat stora rubriker i hela Världen. Med all rätta skulle jag vilja säga. Det är en i högsta grad inhuman operation att separera barnen från sina föräldrar och placera dem i privata institutioner. Jag vet inte vad som är meningen med en sådan policy. Har svårt att förstå det.

Reaktionerna mot Trump är naturligtvis berättigade om inte nödvändiga.

Men frågan som uppstår är: Hur är det möjligt att amerikaner, européer och övriga i Västvärlden som är så känsliga i frågan om den inhumana gränskontroll-policyn inte ser det inhumana i förstörelsen av familjerna som har varit det främsta resultatet av Washingtons förstörelse av hela eller delar av 7-8 länder under 2 000-talet?

Miljontals människor har blivit separerade från sina familjer. Inte en enda människa har under 20-25 år protesterat mot dessa skamligheter. Inga allmänna protester, ingen folkstorm mot förintelsen av familjer, byar, städer och länder.

Inga protester stoppade Clinton, Bush, Obama eller Trump från tydliga och obestridligt olagliga handlingar, klassade som krigsbrott enligt internationell rätt, mot människorna i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Syrien, Jemen och Somalien. Eller de av USA- och EU-sponsrade militära attacker av de beväpnade och stötta ny-nazisterna i den Ukrainska marionettstaten mot de ryska utbrytarrepublikerna.

Inga reaktioner från humanisterna i Västvärlden över de miljontals fattiga och rättslösa människor, egendomslösa och förödmjukade. Inga reaktioner mot de massivt döda, stympade och lemlästade både fysiskt och psykiskt. Inga reaktioner mot upplösning och utslagning av samhällen som ledde till att miljontals flyktingar i sin iver att fly från USA:s, EU:s och NATO:s krig översvämmade Europa.

Ett Europa vars regeringar består av en samling drängar som utan att reagerar ger sitt stöd till Washingtons massiva krisbrott i Mellersta Östern och Nordafrika.

Inget av detta har utlöst en liknande reaktion som Trumps immigrationspolitik. Varför?   

Ett annat exempel och som en fortsättning på Västvärlden andliga kollaps är hur Västvärlden reagerade på USA:s utträde ur FN:s råd för mänskliga rättigheter(UNHRC). Nikki Haley USA:s FN-ambassadör deklarerade för ett tag sedan att Washington KOMMER ATT DRA SIG UR UNHRC DÄRFÖR ATT DEN UTGÖR "EN KLOAK AV POLITISK ENSIDIGHET" MOT ISRAEL.

Anledningen var att UNHRC i skarpa ordalag fördömde Israels organiserade och systematiserade mördande av palestinierna oavsett kön, barn, ungdomar, gamla eller unga.

Det är naturligtvis absurt att UNHRC skulle vara en samling av anti-semiter och belackare av förintelsen bara för att Israel fördöms för sina krigsbrott mot befolkningen i Palestina.

Det är lika absurt att resten av Världens, förutom Israel, beklagade sig över USA:s beslut. Både av USA:s motståndare och vänner men även av Washingtons vasallstater. Det absurda är inte att alla beklagade sig över USA:s beslut, det absurda ligger i de olika uttalandens innehåll.

USA:s utträde "riskerar att underminera USA:s roll som demokratins ledare och försvarare på världsarenan" var uttalandet fån EU:s talman Antonio Tajani. Med hänsyn till vad USA sedan Clinton visat på Världsarenan måste detta uttalande uppfattas som det mest idiotiska. Och naturligtvis kommer det fån det underkuvade Europa.

USA är sedan slutet av II VK känd för att försvara alla diktatorer som böjer sig för Washingtons vilja. Washington har förstört och störtat alla demokratier i Latin Amerika som i fria val röstade på presidenter som representerade folket och inte amerikanska banker, amerikanska intressen och amerikansk utrikespolitik.

De senaste 20-25 åren har Clinton-, Bush- och Obamaregimen- med god hjälp av Europa- störtat folksvalda regeringar i Jugoslavien, Honduras, Argentina, Brasilien och installerat marionettregeringar. Obamaregimen har till och med störtat den folkvalda regeringen i Ukraina och påtvingat det ukrainska folket en nynazistisk regering. Washington försöker nu att störta regeringen i Venezuela och Nicaragua och har Bolivia och Ryssland som nästa mål. För att inte prata om Nordkorea och Iran.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttryckte USA:s utträde på ett sätt som också är svårt att förstå: " Det smärta mig att USA har beslutat att dra sig ur UNHRC. Det kommer i en tid när världen behöver mer mänskliga rättigheter och ett starkare FN- inte det motsatta".

Helt klart är att Världen behöver mer mänskliga rättigheter. Men varför skulle ett land som USA som de sista ca 70 åren utmärkt sig som det landet som förstört och fortfarande förstör de mänskliga rättigheterna och som borde ställas inför krigstribunalen för otaliga krigsbrott försvaga FN? Det borde närmast stärka FN- inte försvaga.

Så förvirrad är vår Västvärld. Full av propagandistiska dumheter utan någon anknytning till verkligheten.

De falska anklagelserna som efter intensiv propaganda rotat sig i våra hjärnor är att den syriska regeringen upprepade gånger använt nervgas sarin mot den civila befolkningen trots att Syrien inte har några massförstörelsevapen. Redan 2016 under internationell övervakning lades det kemiska vapenprogrammet ner.

När väl i början av april i år den syriska regeringen skulle befria Östra Ghouta i förortsstaden Douma i närheten av Damaskus som sedan 2012 ockuperades och terroriserades av flera islamistiska jihadister som IS, AL Nusra, Al Qaeda mf kom plötsligt anklagelser om en kemisk attack. Den syriska regeringen anklagades för brott mot användningen av kemiska vapen och USA med sina allierade England och Frankrike bombade landet den 14 april.

Redan den 9 april deklarerade den tyska regeringen att den har bevis för att den syriska regeringens styrkor använde kemiska vapen.

Inga bevis har lagts fram om den påstådda nervgasattacken. Trojkan erkände att den enda bevisningen som rättfärdigade attacken var bilder och videotagningar som skickades från "De vita hjälmarna".

Återigen har vi en scenario som ingen kan förstå. De illegala bombningarna bidrog inte på något sätt till att  hindra den syriska armén att befria Östra Ghouta. Det märkliga är att alla "rebeller" understötta av Västvärlden fick evakueras. Mördare och våldtäktsmän fick evakueras. 1 300 jihadister och deras familjer hämtades i bussar och kördes till Idlib under bevakning. 

Samma anklagelser upprepades 2013 och 2015. Det visade sig senare att antalet döda inte alls var lika stora och att vapensystemen som användes var i "rebellernas" ägo. I samtliga fall visade det sig att "rebellerna" och Västvärldens lakejer iscensatte kemiska attacker för att få världen att intervenera för att störta den syriska regeringen.

Enligt Organisationen för förbud mot kemiska vapen(OPCW) som varit på plats för att utreda händelsen kom i början av juli fram att ingen nervgas används. Däremot hittades några tubor med klorgas som låg utsprida i de av jihadisternas ockuperade områden.

Mot den syriska regeringen krigar flera NATO-länder, ytterst brutala fundamentalistiska grupper som Islams armé uppbackad av Saudiaraberna. Bland dessa finns också olika Västtränade och Västfinansierade NGO:s som De Vita Hjälmarna- främst av England, Tyskland, Frankrike- och den Syrisk-amerikanska läkarorganisationen(SAMS).

Deras primära målsättning är inte att rädda liv-Vita Hjälmarna- eller läkarvård- SAMS- utan sysslar främst med anti-syrisk propaganda. De flesta rapporterna om förortsstaden Douma kommer just från dessa två NGO:s.

Händelsen den 7 april med de falska anklagelserna och videotagningarna i Östra Ghouta som var anledningen för Trojkans illegala bombningar av tre ställen i Syrien den 14 april är också svåra att förstå. Det påstods att dessa tre byggnader var involverade i den syriska kemiska vapenprogrammet. De amerikanska ämbetsmän sade att en av dessa byggnader förvarade nervgas sarin och utrustning för kemisk produktion.

USA var ett av länderna som garanterade att den syriska kemiska vapenförmågan desarmerades. Hur kan det då vara möjligt att Trojkan redan efter ett par dagar visste att om kemiska vapen i dessa faciliteter och hur kan det vara möjligt att på en vecka sätta igång en militär operation för att bomba tre utvalda ställen där man var övertygad om att det förekom produktion av nervgas?

Efter OPCW:s utredning påträffades inget nervgas. Inte heller utrustning för produktion av kemiska vapen. Trojkan bombade tomma lokaler.

I enlighet med Scott Ritter, den 23 april i Flashpoint Radio, en amerikansk ledande vapeninspektör är det " en ren bluff" att den syriska regeringen använde sig av kemiska vapen. " Vi skapade detta fantomhot för att kunna attackera Syrien...".

"...jag är oerhört desillusionerad" fortsatte Ritter i slutet av intervjun. "...Presidenten ljuger...Tre höga Marinofficerare stod inför det amerikanska folket och ljög fräckt rakt in i ansiktet på dem om vad som händer. Kongressen som skall vara folkets representanter som en garant mot maktmissbruk ljuger för oss. Och den privatägda media, en samling av köpta talesmän som upprepar vad regeringen vill utan att ifrågasätta".

Vi borde vara rädda och förskräckta över att vara så långt från sanningen. Utan sanning ingen rättvisa. Utan rättvisa ingen frihet. 

VÄSTVÄRLDENS DÖDLIGASTE EXPORT, DEMOKRATIN, MÅSTE STOPPAS.

För övrigt är det val i Sverige snart. En samling av inkompetenta lögnare kämpar om vem skall styra oss. Det vill ljuga sig fram till makten som du och jag skall ge dem för att sedan ignorera oss totalt, som det är brukligt. Var 4:e år ger vi dessa "politiker" makten att styra över oss som de behagar. Under dessa 4 år är det ingen av oss som blir tillfrågad hur vi vill ha det och vad vi tycker. Vi får inte ta del av något politiskt, socialt eller ekonomiskt beslut. Alla beslut fattas över huvud på oss. Av dem vi röstat fram. Under dessa 4 år är det bara de rika som påverkar besluten därför spelar det ingen större roll vem- parti eller grupper- som styr. De rika blir aldrig av med sina rikedomar eller välfärd.

"Låt dig aldrig luras att de rika kommer att tillåta dig att rösta bort sin rikedom", Lucy Parson

"Rättvisa är inget annat än den starkes rätt", Thrasýmachos

 

 För vidare läsning: www.paulcraigroberts.org; www.strategic-culture.org

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Ny eskalering av kriget i Syrien: Väst förbereder ...
Det amerikanska militärkomplexets och NATO:s budsk...

Relaterade inlägg

 

Taggar (Etiketter)

Ukraina JFK Mordet på Kennedy Krim Gula Västarna Sanning Demokrati FN SBU Färgrevolution i Washington Vita västvärldens dominans Jens Stolenberg Avhumanisering Ingen giftattack i Gouma Kertjincidenten. Mänsklig förnedring Theokrati KREAB John Kiriakou Fejknyheter Västvärlden fångad i en våldspiral The Kitchen Turkiet invaderar Syrien Gasattacken i Douma Thrasymachos Guaidó folkets färrädare Protagoras Nordkoreakrisen Imperialismens logik Ryska atleternas bannlysning Sergei Skripal Ryska atleterna friades Statskuppen i Ukraina Yeltsin-Putin Carl Bildt William Blum OPCV William Binney Putin:lämna oss i fred Robert Fisk Befolkningens plundring Fredrik Karén USA hotar Ryssland Obamas krokodiltårar Förbjud Vänsterrörelsen Lee Harvey Oswald Modern Imperialis Ron Paul Liberalismens doktrin Anderna Utrottningen i Östra Ukraina Statskupp i USA Mördarorganisationen NATO Merci beaucoup France Krösus Statskuppen i Iran 1953 Trumps krigskabinett Förrädaren Trump Finansialiseringen Missiler mot Damaskus EU contra Nationalstaten MH17 Europas vansinne USA:s tvåfrontskrig Europeiskt återuppvaknande USA:s krigsbrott i Mosul Trumps FN-tal III:e Världskriget Jugoslavien MH-17 Betalda demostranter nonbeingzone Bombs for Peace MSC Trojkans krigsbrott Isolera Ryssland Visselblåsare Folkstyre Bildt-Georgien USA:s krigsbrott PropOrNot 2 God Bless America Det Turkiskt-kurdiska Kriget Zombifiering Scott Ritter CANVAS Putins tal Sofisterna Europas öde Spetznaz Stanislav Petrov Engelska provokationer Ingen fred med Ryssland Goda-Onda Petrodollar Mordet på Milosevic Multipolär värld USA:s statskupper OPCW George Sorros Rysslands oövervinliga vapen Axiom EU:s statsskuld Udo Ulfkotte Krigsvalet Obama en bedragare Palatskuppen mot Trump Jack Ruby Underkastelse eller Krig USA-NATO-EU Samir Amin Aymara-folket Lundin Oil Daniel McAdams An die Freude Solon atenaren Den islamistiska revolutionen i Iran 1978 Slakthuset Damaskus Lucy Parson V för Venezuela Imaginär fiende SOHR CAS Fredspriset 2009 Amerikansk korståg Chang Wanguau Trump vs etablissemanget Eviga krigspartiet Europeisk integritet McCarthyismen Är det redan över för Trump? Det globala dårhuset Manafort och Gates Forum för Krig Vem är monstret? Stephen Cohen Edward Snowden Statskupp Alexis Tsipras Europas krigsbrott "Ryska propaganda" 5 minuter innan "midnatt" Nordkorea Israel bombar Syrien Apartheidkuppen i Bolivia Meningslöst att tala med Väst 11 september 2001 Revolution Västvärldens distopy Deir ez-Zor Internetcensur Novichok Helsinforsmötet Den begravda revolutionen Georgien Kina omringas Obamas fredspris Ukronazisterna Der ez-Zor Undrminera EU EU:s förlängda sanktioner mot Ryssland Trump den imbecille Kropotkin IPE Alvin A. Snyder Obama en krigsförbrytare Häxjakten mot Trump Warren-kommissionen Amerikanska baser=Vasallstat Västvärldens vampyrer Politisk dygd RAND Corporation Operation Gladio Vanessa Beeley Mörda Assad QE Religionens ok James Petras Gamarna i Caracas Sanktioner mot Kina Googlecensur Vita Hjälmarna Kiev-USA-Europa strategi Trump/Putin Vem tjänar på giftattacken? Mjuk makt Acela-korridoren Vänstern i koalition med högern Jan Öberg Papadopoulos USA:s och EU:s inbland i ryska valet 1996 ECRR Undantagstillstånd Wikileaks Annektering Syriza USA:s terrorhandlingar Reporter utan Gränser G20-mötet Uncle Sam Ny kemisk attack i Syrien Evo Morales Europa:stumma underhuggare USA:s finde nr 1 Skyldigheter Irans isolering Det är värd priset nätneutralitet Västs nederlag i Syrien Trump-Putin mötet Politiska krav amerikansk fundamentalism USA: press på Kina Splittrat EU Ukrains invasion av Krim Koreakonflikten Ansvarsfull europeisk politik Internationell rätt Auktoritarism JIT Slakten I mosul Trump luras till krig Ryska invasionen Värdebaserad racism Apokalypsen nära Protagóras Julian Assange Kommittén för befrielse av Irak Northwoods Project H.R. 5732 Bomba Iran Falska vinster Religiös fascism John Bolton USA:s statskupp i Venezuela Vem fan bryr sig Svavlet Västvärldens besatta kampanj Ryssland pressad. Teknikrati 9/11 Slutgiltiga offensiv Konspirationsteori Trump Oligarkernas fiende Imperialismen Amerikanska Gulag Gramski Nytt sarinattack på väg Liberal demokrati 2 minuter innan midnatt OPWC Upp och kämpa människa SvD Plundring av Grekland IS USA:s allierade Project Veritas Hamburg en krigszon Ukrainanazisternas manifestation Vi är alla idioter Socialistiska reformer USA-ledda Imperiet Jus ad bellum Ansvar Glöm fred i Syrien El Pais Färgrevolutionen i Iran 2018 England och den politiska cirkusen. Kuppen mot Trump Totalitarismen i Europa Europas träldom Sydkinesiska Sjön EU en dödszon Ukrainas annektering av Krim Konflikten eskalerar Det tar aldrig slut Östra Ghouta Morder på Syrien Lance deHaven-Smith leda ett internationell upprop Obams fredspris Ändlös konflikt därför Jag måste ställa frågan med vilken auktoritet den amerikanska han vill FN-rapporten om Israel och apartheid kanadensiska antidopping Vampyrer Kemisk attack i Syrien inte fred Wikealiks rättvisa WADA 9 September 2011 15 år efter 9/11 kommissionen skrev ett brev Modern Imperialism USA USA :s planer kräver frihet vilken mandat har dem Falska alternativ till Krig NATO Nationalstaten Statskuppen i Ukraian

Toroni

Besökare

Vi har 26 besökare och inga medlemmar online